لوازم جانبی شیائومی Xiaomi 11T Pro (29)

لوازم جانبی شیائومی Xiaomi Mi 10T Lite (10)

لوازم جانبی شیائومی Xiaomi Redmi A1 Plus (15)

لوازم جانبی کوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 12S (24)

لوازم جانبی گوشی Realme C11 (2021) (6)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Mi CC9 Pro | Mi Note 10 | Mi Note 10 Pro (39)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Redmi Note 7 (50)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 12T (24)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 12T Pro (24)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 13 Lite (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 13 Ultra (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 13T (21)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 13T Pro (20)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 14 (7)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi 14 Pro (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 10 Lite | Mi 10 Youth (12)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 10 | Mi 10 Pro (17)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 10i 5G (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 10T 5G (24)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 10T Pro 5G (22)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 11 Lite (22)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 11 Pro (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 11 Ultra (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 11 | Mi11 (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 11T (28)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 11T Pro (29)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 12 (14)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 12 Lite (20)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 12 Pro (9)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 12X (15)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 2 | Mi2 (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 3 (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 4 (8)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 4C (3)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 4i (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 5 (10)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 5C (3)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 5s (7)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 5s Plus (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi mi 6 (12)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 8 (26)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 8 Lite | Mi 8 Youth (26)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 8 Pro (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 8 SE (12)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 9 (23)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 9 Pro (6)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 9 SE (23)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 9T | Mi 9T Pro (34)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi 9X (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi mi A1 | mi 5x (17)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi A2 Lite | Redmi 6 pro (28)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi mi A2 | mi 6x (25)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi A3 Lite (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi A3 | Mi CC9e (44)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi CC9 | Mi 9 Lite (44)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Civi (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Max (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Max 2 (10)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Max 3 (8)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Mix (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Mix 2 (8)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Mix 2s٬ (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Mix 3 (7)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Note (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Note 10 Lite (15)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Note 2 (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Note 3 (10)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Note Pro (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Mi Play (9)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco C3 (3)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco C40 (27)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco C50 (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco C55 (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco C65 (25)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco F3 (26)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco F3 GT (8)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco F4 (13)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco F5 (25)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco F5 Pro (11)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco M3 (19)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco M3 Pro (18)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco m4 5G (China) (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco M4 Pro (23)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco M5 (13)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco M6 Pro 4g (13)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi POCO X2 (7)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X3 (56)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X3 GT (35)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X3 Pro (46)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X4 GT (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X4 Pro 5G (29)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X5 (6)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X5 Pro (35)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X6 (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Poco X6 Pro (17)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Pocophone F1 | Poco F1 (22)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 10 (9)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 10 Prime (17)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 10A (20)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 10C (34)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 10x | Redmi 10x Pro (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 11 Prime (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 11 Prime 5G (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 12 (30)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 12C (24)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 13C (26)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 2 | Redmi 2A (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 3 (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 3 Pro (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 3S (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 3X (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 4 Prime (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 4a (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 4a (6)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 4x | Redmi 4 (11)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 5 (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 5 Plus | Note 5 (9)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 5a (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 6 (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 6a (14)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 7 | Redmi Y3 (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 7a (34)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 8 (33)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 8/8A (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 8A (27)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 9 (14)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 9 Activ (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 9 Power (17)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 9A (12)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 9AT (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 9C (25)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi 9T (31)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi A2 Plus (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Go (6)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi k20 | K20 Pro (53)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi K30 Pro | Poco F2 Pro (9)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi k30 | K30 5G (12)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi K50 Gaming (8)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 10 (28)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 10 5G (9)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 10 Lite (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 10 Pro (23)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max (21)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 10s (28)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 (9)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 4G (26)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G (Global) (8)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Note 11 Pro (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 SE (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 11E (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 11s (5)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 (6)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 4G (20)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (11)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 pro 5g (14)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus (6)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 TURBO (3)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 13 (10)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 13 4G (11)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4g (14)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus (12)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 2 (3)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 3 (12)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 4 (10)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 4x (15)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 5 Pro (19)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 6 Pro (25)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 7 Pro (37)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 (57)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro (60)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 8T (31)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 (17)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 4G (16)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 5G (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro (44)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 pro 5G (4)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max (43)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9s (45)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Note 9T 5G (7)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Pro (1)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi S2 | Y2 (15)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Y1 Lite (2)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Y1 | Note 5a (7)

لوازم جانبی گوشی شیائومی Xiaomi Redmi Y3 (3)

شیائومی Xiaomi

شیائومی از برند هایی است که در دهه گذشته در انواع گجت‌ ها و لوازم پوشیدنی که بیشتر جنبه سلامت محور و ورزشی دارد، فعال باشد. شرکتی که از نرم افزار خود به نام MIUI ROM استفاده می کند و آن را در طول این سال‌ ها تقویت کرده است.

330 میلیون کاربر

امروزه این شرکت دارای 330 میلیون کاربر فعال است که در سرتاسر دنیا از محصولات شیائومی استفاده می‌کنند. نام شرکت بر اساس نام ارزن در زبان چینی نام گذاری گردیده است. در پشت آن مفاهیمی همچون استقامت و تلاش برای رسیدن به هدف نهفته است.

استفاده از سیستم عامل اندروید و Mi

محیطی راحت‌ تر از اندروید برای کار کردن کاربران که امکان بهره بردن از موارد گوناگون گجت‌ ها در زمان‌ های مختلف را پدید می‌ آورد. از طرفی این شرکت به دنبال رسیدن به بالاتر بوده و خود را محدود یک کشور یا قاره نکرده است. این پویایی در قلب شرکت و در واحد تحقیق و توسعه شکل گرفته است و توانسته همواره نیازهای جدید را برای مخاطبان پیش بینی و با کالا مناسب پاسخگو باشد. این هندزفری نیز در این گروه قرار خواهد گرفت.

تولید همه نوع گجت هوشمند

صرفاً این کمپانی تولید گجت ندارد و در حوزه گوشی نیز ورود پیدا کرده که با استقبال روبرو شده است. اگر کالایی با تکنولوژی روز و پاسخگو به نیاز های گوناگون خود می‌ خواهید، چنین شرکتی قطعاً نفر اول خواهد بود. در همه جا جهان در دسترس بودن اولویت است.